Ważne dokumenty

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.kredyt1000.pl prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu.


Regulamin jest dokumentem określającym zasadnicze kwestie związane z działaniem serwisu www.kredyt1000.pl . Ubiegania się o pożyczkę związane jest z koniecznością założenia własnego Konta w tym serwisie. Będą Państwo proszeni też o potwierdzenie zapoznania się z treścią Formularza Informacyjnego Dotyczącego Kredytu Konsumenckiego i zaakceptowania zawartych tam postanowień. Brak akceptacji tego dokumentu uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o pożyczkę i jej udzielenie. Warunki udzielenia konkretnej pożyczki zawierać będzie Umowa Pożyczki. Umowa ta będzie zawarta bez obecności obu stron / umowa na odległość/.


Umowa pożyczki, Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego jak i Tabela opłat są dostępne na stronie www.kredyt1000.pl w zakładce Ważne Dokumenty.

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Dzień zwrotu – wynikający z Umowy pożyczki dzień, do którego Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pożyczkodawcy Kwotę do zwrotu, z uwzględnieniem liczby i terminów płatności poszczególnych rat wynikających z Harmonogramu i liczony od dnia wejścia w życie Umowy Pożyczki;

Formularz Informacyjny – oznacza Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego informujący Pożyczkobiorcę o warunkach udzielenia pożyczki zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim,

Harmonogram - oznacza harmonogram spłaty Pożyczki oraz Kosztów Pożyczki, w ratach i terminach uzgodnionych przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, stanowiący integralną część Umowy Pożyczki;

Konto – indywidualnie oznaczone hasłem miejsce Klienta/ Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej,

Koszty pożyczki - określone w Tabeli opłat opłaty i odsetki związane z pożyczką,

Kwota Pożyczki – kwota wypłacona na konto bankowe Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki,

Kwota do zwrotu – Kwota Pożyczki powiększona o Koszty pożyczki,

Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w wieku 18-70 lat będąca obywatelem polskim i mająca miejsce zamieszkania oraz konto bankowe na terenie Polski,

Odsetki – oprocentowanie Pożyczki naliczane przez Pożyczkodawcę z tytułu otrzymanej przez Pożyczkobiorcę Kwoty Pożyczki, w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu

Pożyczkobiorca – Klient który zawarł z Pożyczkodawcą Umowę pożyczki.

Pożyczkodawca – POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok.34 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000337393,

Pożyczka – oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w Umowie Pożyczki wraz z kosztami danej pożyczki przewidzianymi Tabelą opłat ;

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – rzeczywista roczna stopa oprocentowania ustalana zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim.

Strona internetowa – narzędzie do komunikacji Klienta/Pożyczkobiorcy z Pożyczkodawcą za pomocą sieci Internet, a także do zawierania umów i składania oświadczeń.

itp. Korzystanie z tego narzędzia odbywa się przez stronę pod adresem: www.kredyt1000.pl. oraz poprzez konto Pożyczkobiorcy które jest dostępne po zarejestrowaniu się i zalogowaniu określonym hasłem.

Tabela opłat – wykaz opłat i odsetek stosowanych przez Pożyczkodawcę przy zawieraniu umów pożyczek,

Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715,);

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81poz. 530, z późn. zm.)

Ustawa o umowach konsumenckich – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014, poz. 827);,

Umowa pożyczki – umowa pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą określająca warunki pożyczki.

Wniosek o pożyczkę – wniosek złożony przez Klienta za pośrednictwem Konta o udzielenie pożyczki na warunkach przewidzianych w Umowie pożyczki,


§ 2

Udzielanie pożyczki

1. Pożyczkodawca oferuje udzielenie pożyczek pieniężnych w kwotach:

a/ 400 zł, 500 zł, 600 zł, 700 zł, 800 zł, 900 zł 1000 zł 1100 zł 1200 zł 1300 zł 1400 zł 1500 zł

1600 zł 1700 zł 1800 zł 1900 zł 2000 zł 2500 zł 3000 zł.


2. Pożyczki pieniężne udzielane przez Pożyczkodawcę spłacane są w miesięcznych ratach określonych w Harmonogramie,

3. Umowę pożyczki można zawrzeć wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej

z wykorzystaniem aktywnego Konta.

4. Pożyczka udzielana jest po spełnieniu przez Klienta warunków określonych w § 3 Regulaminu.

5. Pożyczkodawca ma prawo odmowy udzielenia pożyczki. O przyczynach odmowy Klient będzie poinformowany w formie SMS z podaniem podstawy odmowy.


§ 3

Zawarcie umowy pożyczki

1. Umowa Pożyczki może być zawarta z Klientem który:

a/ ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest konsumentem w wieku 18-70 lat, ma obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania i konto bankowe na terenie Polski,

b/ założył Konto na Stronie Internetowej podając prawdziwe dane niezbędne do rejestracji poprzez oznaczenie i wypełnienie wymaganych pól. Złożenie Wniosku o pożyczkę jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta,

c/ przekazał dane przy zakładaniu Konta i dane te zostały potwierdzone w zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 2 tego paragrafu,

d) złożył Wniosek o pożyczkę poprzez Konto podając wszystkie wymagane dane poprzez zaznaczenie wymaganych pól treść tego wniosku,

e) wyraził całkowicie dobrowolną zgodę na:


- przetwarzanie danych osobowych przez Pożyczkodawcę zgodnie z ustawą o udostępnianiu

informacji gospodarczych

- weryfikację zdolności kredytowej w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji

Gospodarczej S.A., z siedzibą: ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław,

- sprawdzenie możliwości zwrotu Pożyczki u pracodawcy i w innych podmiotach w formie

telefonicznej, elektronicznej i pisemnej .

2. Potwierdzenie danych osobowych i numeru konta bankowego Klienta podanych w toku zakładania Konta następuje w formie przelewu dokonanego przez Klienta z jego osobistego konta bankowego kwoty wskazanej w Tabeli Opłat. Założenie Konta następuje po dokonaniu przez Pożyczkodawcę weryfikacji danych podanych w toku rejestracji i w przelewie. O sposobie aktywacji Konta Pożyczkobiorca powiadomi w formie SMS.

3. Dane oraz informacje przekazane przez Klienta / Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Konta będą traktowane jako oświadczenia woli.

4. Po dokonaniu akceptacji Wniosku o pożyczkę przez Pożyczkodawcę Umowa Pożyczki zostaje zawarta w momencie przelania kwoty wnioskowanej Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca wyśle za pośrednictwem poczty mailowej wiadomość na adres mailowy Pożyczkobiorcy zawarty w danych jego Konta Umowę pożyczki, Harmonogram oraz Formularz Informacyjny. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podpisać jeden z egzemplarzy Umowy pożyczki i odesłać go na adres Pożyczkodawcy. Nie podpisanie, czy też nie odesłanie w/w dokumentu nie oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy Pożyczki.

5. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy pożyczki, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Odstąpienie Pożyczkobiorca dokonuje w formie pisemnej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki przedstawiono w załączniku.


§ 4

Opłaty, zwrot pożyczki i windykacja


1. Rodzaje opłat oraz stopę oprocentowania zastosowaną przy udzieleniu Pożyczki zawiera Tabela opłat.


2. W przypadku niedokonania wpłaty na konto Pożyczkodawcy raty w terminie wskazanym w Harmonogramie spłaty pożyczki Pożyczkodawca może podejmować czynności windykacyjne. Czynności windykacyjne prowadzone przez Pożyczkodawcę obejmują w szczególności zawiadomienia e-mailowe i listowne.

3. Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia decyzji o wpisaniu Pożyczkobiorcy do rejestru dłużników prowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą: ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław po upływie 60 dni, licząc od daty zwrotu pożyczki, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, po uprzednim poinformowaniu listownym.

4. Każda wpłata dokonana na konto Pożyczkodawcy z tytułu zawartej Umowy pożyczki jest zaliczana na poczet wartości Pożyczki według następującej kolejności: odsetki za zwłokę, Odsetki (odsetki kapitałowe) opłaty, koszty ewentualnego postępowania sądowego i egzekucyjnego , kapitał.


§ 5

Korzystanie ze Strony Internetowej


1. Korzystanie ze Strony Internetowej jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

2. Do korzystania ze Strony Internetowej wymagane jest posiadanie:

a. sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,

b. przeglądarki obsługującej HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 10 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji), Safari 8 (lub nowszej wersji).

c. JavaScript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści).

3.Do korzystania ze Strony Internetowej rekomendowane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.

4.Przy korzystaniu ze Strony Internetowej zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”. Niedopuszczalne jest korzystanie ze Strony Internetowej w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Pożyczkodawcy, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie prawidłowego działania Strony Internetowej.

3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Strony Internetowej, w tym z udostępnianych na niej treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Strony Internetowej, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

4. Samo przeglądanie zawartości Strony Internetowej może odbywać się anonimowo i bez rejestracji, lecz do skorzystania z niektórych treści lub usług oferowanych przez Pożyczkodawcę, ze względu na ich charakter lub przepisy prawa, może być wymagane podanie przez Pożyczkobiorcę swoich danych osobowych lub założenie Konta.


§ 6

Reklamacje


1. Reklamacje związane z Umową Pożyczki należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400, Suwałki) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy info@kredyt1000.pl bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu 698 290 110 .

2. Pożyczkodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkodawcy.

4. Pożyczkobiorca ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy pożyczki (w przypadku wyrażenia na to zgody przez Pożyczkobiorcę) w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego prowadzonego przez Rzecznika Finansowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym.


§ 7

Postanowienia końcowe


1. W przypadku sprzeczności treści Regulaminu z Umową pożyczki, strony związane są postanowieniami Umowy pożyczki.

2. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na Stronie Internetowej i mają zastosowanie wyłącznie do Umów pożyczek zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej treści Regulaminu.

3. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być