INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (INFORMACJA RODO)

Przekazane w oparciu o art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLI INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000337393 , NIP: 5213540289 (dalej jako „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora:

Nazwa: POLI INVEST SP. z o.o.

Adres: ul. Lityńskiego 16b/31, 16-400 Suwałki

e-mail: info@kredyt1000.pl,

telefon: +48 698 290 110.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach: weryfikacji tożsamości, przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej, bieżącego kontaktu, realizacji umowy/umów zwartych z Panem/Panią, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z tymi umowami, przeciwdziałania przestępstwom oraz realizacji innych obowiązków prawnych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, marketingu produktów oraz usług świadczonych przez Administratora, archiwizowania danych.

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych;

b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d. przenoszenia danych;

e. wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, w tym podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, windykacyjne, marketingowe, analityczne, księgowe, transportowym lub przewozowym oraz dostawcom usług technologicznych i informatycznych działających na rzecz Administratora. Niezależnie od powyższego, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5. Na Pani/Pana danych osobowych Administrator nie będzie wykonywał operacji przetwarzania, w tym profilowania, których skutkiem jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres wymagany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi lub czasookres obowiązywania umów pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, w tym realizacji obowiązków tych umów. W przypadku wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na otrzymywania treści marketingowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych.

7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikujących osobę (w tym imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego), dane adresowe i teleadresowe (w tym adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego), dane dotyczące zobowiązania.